Актуальні пропозиції

АЛГОМЕЛЬ ПУШ — єдиний продукт у світі на основі червоних водоростей

АЛГОМЕЛЬ ПУШ — єдиний продукт у світі на основі червоних водоростей

На разі використання добрив із екстрактів морських водоростей набуває все більшої популярності, адже вони не лише забез­печують рослини необхідними поживними речо­винами, а й є джерелом цілої низки морфорегу- лювальних сполук, які стимулюють зростання та розвиток рослинних організмів. Здебільшого сировиною для виготовлення таких добрив є бурі водорості, зокрема Ascophyllum nodosum. А от французька компанія Olmix — єдина у світі, яка використовує червоні морські водорості Solieria Chordalis у сільському господарстві. З її екстракту фахівці компанії створили унікальне добриво АЛГОМЕЛЬ ПУШ (Algomel Push), яке вже сьогодні ТОВ «Сервіс-Агрозахід» ексклю­зивно поставляє на український ринок.

Це амбітна дистриб'юторська компанія, яка реалізує високоякісні оригінальні засоби захисту рослин, насіння та добрива провідних компаній. Але підприємство не просто реалізує ці продук­ти, воно пропонує комплексні технології, якими можна покращити вже наявні технології захисту агрокультур завдяки використанню інноваційних продуктів. Одним із таких продуктів є добриво АЛГОМЕЛЬ ПУШ, яке «народилося» в лабора­торії науково-дослідного підрозділу компанії Olmix, що спеціалізується саме на морських во­доростях (Plant, Animal і Human Care). Водорості збирають на півдні регіонів Бретань та Вандея (Франція), ці зони мають значну амплітуду при­ливу та відливу, що забезпечує постійне онов­лення води. Завдяки цьому рівень потенційного забруднення тут набагато нижчий, аніж в інших регіонах. Збирають лише водорості, які відірвані від ареалу та не мають ніякого впливу на при­родні ресурси. Переробка водоростей відбуває­ться відразу після збирання — упродовж 24-48 годин. Після цього їх піддають холодному пресуванню та екстрагуванню без використання хімічного розчинника, а також проводять фільт­рацію розчину за певної температури, яка за­безпечує потрібну концентрацію. Отримані високорозчинні молекули малого розміру з оптималь­ною біоактивністю мають змогу легко проникати через листкову поверхню будь-якої рослини.

 Червоні водорості містять унікальні діючі речовини з синергічним ефектом:

  • фітогормони: ауксини (4,4 мг/кг), завдяки яким відбувається формування кореневих волосків рослин; цитокініни впливають на поділ клітин; гіберелінова та саліцилова кис­лота сприяють зростанню рослин та затримці опадання листя, зерен, плодів, а також підви­щують стресостійкість культур до несприятли­вих умов середовища;
  • антиоксиданти, завдяки яким відбувається детоксикація клітин;
  • олігоцукриди-осморегулятори забезпечують стійкість клітин та їхніх оболонок за умов дефі­циту вологи;

  • амінокислоти (зокрема глютамінова та аспаргінова, гліцин, аргінін, серин, аланін, лейцин, валін) забезпечують стресостійкість рослин до несприятливих факторів навколиш­нього середовища. У результаті покращується розвиток кореневої системи, завдяки чому рослина краще споживає та транспортує азот. А також забезпечують рослинам інтен- сивніший фотосинтез завдяки подовженню вегетаційного періоду;
  • каррагінани — це сульфатовані поліцукриди, які є основною складовою клітин червоних водо­ростей. Сульфатовані поліцукриди — це молеку­ли, які присутні лише у водоростях і характери­зуються унікальною біологічною активністю. Завдяки цьому каррагінан стимулює зростання рослин та виступає еліситором механізму захис­ту від комах і хвороб. Ця речовина покращує ріст, регулює різні метаболічні процеси, такі як фотосинтез, поділ клітин, синтез пурину та піри- мідину, а також метаболічні процеси, пов’язані із засвоєнням азоту та сірки. Каррагінани також стимулюють механізми захисту рослин від вірої- дів, вірусів, бактерій, грибів та комах шляхом видозмінення діяльності шляхів передачі сигна­лів для формування захисних відповідей росли­ни, в якій беруть участь саліцилова й жасмонова кислоти та етилен. Каррагінани є селективними інгібіторами деяких оболонкових патогенів, які діють на рослину, в основному, шляхом сповіль­нення прив’язування чи проникнення вірусних часток у клітину-господаря. Вони передають свої антивірусні властивості рослинам, а також впливають на сам патоген.

До того ж водорості містять у собі понад 40 мікроелементів, які забезпечують рослину поживними речовинами в період усієї вегетації. Завдяки інноваційній технології збирання та переробки червоних водоростей, у добриві АЛГОМЕЛЬ ПУШ зберігаються всі корисні властивості, притаманні водоростям.

       АЛГОМЕЛЬ ПУШ — добриво для застосу­вання на багатьох агрокультурах (кукурудза, зернові колосові, соняшник, ріпак, зернобобо­ві, цукрові буряки, картопля, овочі тощо). До складу препарату входить екстракт водорос­тей, 650 г/л, екстракт водоростей (с.р.),162,5 г/л, амінокислоти, 28,9 г/л, каррагінани, 26,7 г/л, моно- й олігоцукриди-осморегулято­ри, 1,6 г/л, а також 105 г/л макро- та мікрое­лементів. Норма внесення добрива становить 2 л/га, період застосування залежить від культури (кукурудза — 4-6 листків, зернові колосові — в період кущення, ріпак — фаза розетки, зернобобові — 2-4 листки та поява суцвіття). АЛГОМЕЛЬ ПУШ використовують у бакових сумішах із засобами захисту рослин і мінеральними добривами (концентрація — 0,5-2,0%). Також це добриво можна застосо­вувати і в органічному виробництві.

Добриво посилює розвиток кореневих волосків, що підвищує їхню здатність до погли­нання поживних речовин. Застосування АЛГОМЕЛЬ ПУШ дає змогу легко пришвид­шити початковий ріст оброблюваних рослин та справляє стимулювальний вплив протягом усієї вегетації рослин. Ця властивість добрива сприяє підвищенню врожайності насіння та покращенню його товарно-споживчих якостей. Так, дослідження із вивчення ефективності добрива АЛГОМЕЛЬ ПУШ, проведені в різних країнах Європи та в Україні на багатьох сіль­ськогосподарських культурах, продемонструва­ли прибавку врожаю щонайменше на 15-22%.

  Стаття в журналі " Пропозиція" №5(2019)